Danh sách các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách cá nhân được cấp thẻ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách các cá nhân đủ điều kiện hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp có thể tải về tại đây.

 

Các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Danh sách các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đang còn đủ điều kiện hành nghề có thể tải về tại đây.