Hỏi và đáp

Thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) là thông tin về các đối tượng SHCN (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...),

bao gồm thông tin về đơn đăng ký các đối tượng SHCN (người nộp đơn, tác giả, số đơn và ngày nộp đơn, đối tượng SHCN xin đăng ký bảo hộ; quyền ưu tiên...)

các thông tin về xử lý đơn đăng ký (các thông báo, quyết định về thẩm định, công bố đơn; cấp, từ chối cấp văn bằng bảo hộ)

và thông tin về văn bằng bảo hộ các đối tượng SHCN (chủ văn bằng; số văn bằng; ngày cấp; đối tượng SHCN được bảo hộ; yêu cầu hoặc phạm vi bảo hộ của đối tượng SHCN ; thông tin về việc chuyển nhượng, lixăng quyền SHCN ...).

Thông tin SHCN là nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho việc:

(i) nghiên cứu, phát triển các đối tượng SHCN (tránh đầu tư cho các nghiên cứu các đối tượng SHCN đã có; là cơ sở để xác định hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp kỹ thuật, công nghệ có thể áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...);

(ii) xác lập quyền SHCN (xác định tình trạng kỹ thuật, xác định khả năng đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ làm cơ sở cho việc quyết định lập và nộp cũng như theo đuổi đơn đăng ký SHCN...);

(iii) quản lý các tài sản trí tuệ (thực hiện việc gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ; thực hiện các biện pháp chống xâm phạm quyền SHCN; thực hiện các thủ tục chuyển giao, chuyển nhượng quyền SHCN ...);

(iii) khai thác, sử dụng các đối tượng SHCN (tìm kiếm các đối tượng SHCN có khả năng áp dụng hợp pháp; đánh giá khả năng, tránh việc khai thác đối tượng SHCN xâm phạm, quyền SHCN của người khác; nhận diện, đánh giá các đối thủ cạnh tranh...)… .

Các đối tượng có thể tra cứu thông qua Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ SHCN bao gồm:

(i) Sáng chế/Giải pháp hữu ích;

(ii) Kiểu dáng công nghiệp và

(iii) Nhãn hiệu - là các đối tượng đã nộp đơn đăng ký/được bảo hộ ở Việt Nam, có chỉ định vào Việt Nam và được đăng ký/bảo hộ ở nước ngoài.

Các công cụ tra cứu thông tin SHCN bao gồm:

1. Công cụ tra cứu sáng chế

Công cụ tra cứu sáng chế là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến sáng chế thông qua việc sử dụng các nguồn thông tin/công cụ sau: Các cơ sở dữ liệu tra cứu sáng chế; Phân loại sáng chế quốc tế (IPC); Các bộ phân loại sáng chế quốc gia (USclass, ECLA…); Bảng tra theo từ khóa; Các ấn phẩm thông tin thư mục và tóm tắt sáng chế; Các đĩa quang dùng để tra cứu; Công báo sáng chế và/hoặc Công báo SHCN; Các bộ từ điển...

Người dùng có thể tra cứu thông tin về sáng chế tại một số cơ sở dữ liệu sau:

- http://ipplatform.vipri.gov.vn/

- http://ipplatform.gov.vn/

 - http://ipdata.gov.vn/

- http://iplib.noip.gov.vn/

- http://digipat.noip.gov.vn/

- https://worldwide.espacenet.com/

- https://patentscope.wipo.int/

- https://www.uspto.gov/patents-application-process/

- https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

2. Công cụ tra cứu KDCN

Công cụ tra cứu KDCN là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến KDCN đã đăng ký/bảo hộ thông qua việc sử dụng các nguồn thông tin/công cụ sau: Các cơ sở dữ liệu tra cứu KDCN; Phân loại KDCN (Locarno); Các bộ phân loại KDCN quốc gia; Bảng tra theo từ khóa; Các ấn phẩm thông tin thư mục và tóm tắt KDCN; Các đĩa quang dùng để tra cứu; Công báo SHCN…

Người dùng có thể tra cứu thông tin về KDCN tại một số cơ sở dữ liệu sau:

- http://ipplatform.vipri.gov.vn/

- http://ipplatform.gov.vn/

- http://ipdata.gov.vn/

- http://iplib.noip.gov.vn/

- https://www.wipo.int/hague/en/

- https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/rcd-search-availability

- https://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents#heading-1

- https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage/

3. Công cụ tra cứu nhãn hiệu

Công cụ tra cứu nhãn hiệu là công cụ giúp người dùng có thể tìm kiếm các thông tin liên quan đến các nhãn hiệu đã đăng ký/bảo hộ thông qua việc sử dụng các nguồn thông tin/công cụ sau: Các cơ sở dữ liệu tra cứu nhãn hiệu; Phân loại nhãn hiệu (NICE, VIENNA); Bảng tra theo từ khóa; Các đĩa quang dùng để tra cứu; Công báo SHCN…

Người dùng có thể tra cứu thông tin về nhãn hiệu tại một số cơ sở dữ liệu sau:

- http://ipplatform.vipri.gov.vn/

- http://ipplatform.gov.vn/

- http://ipdata.gov.vn/

- http://iplib.noip.gov.vn/

- https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/

- https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability

- https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-trademark-database

- https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage

 

Các loại thông tin SHCN có thể tra cứu trên Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN bao gồm:

(i) Thông tin về sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được đăng ký/bảo hộ tại Việt Nam thông qua công cụ “tra cứu sáng chế, KDCN, nhãn hiệu”;

(ii) Thông tin về sáng chế, KDCN, nhãn hiệu được chỉ định vào Việt Nam và đăng ký/bảo hộ ở nước ngoài thông qua công cụ tra cứu “Cơ sở dữ liệu liên kết”;

(iii) Thông tin về công bố mới nhất liên quan đến sáng chế, KDCN, nhãn hiệu đăng ký/bảo hộ tại Việt Nam thông qua công cụ “Tra cứu công báo”.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ cùng với các đối tác cung cấp dịch vụ đồng bộ liên quan đến thông tin SHCN bao gồm:

(i) Giám định SHCN;

(ii) Định giá TSTT;

(iii) Hỗ trợ nộp đơn đăng ký SHCN;

(iv) Tra cứu thông tin SHCN;

(v) Đánh giá khả năng đăng ký/bảo hộ đối tượng SHCN;

(vi) Theo dõi đơn/bằng SHCN;

(vii) Theo dõi tình hình đăng ký/bảo hộ SHCN;

(viii) Hỗ trợ thực thi quyền SHCN…

Nền tảng Dữ liệu SHCN được tích hợp từ:

Dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam được công bố do Cục SHTT cung cấp định kỳ;

dữ liệu liên quan đến đối tượng SHCN do người sử dụng cập nhật được xác thực và dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện dịch vụ SHCN.

Nền tảng dữ liệu SHCN được cập nhật hàng tháng từ nguồn thông tin SHCN được công bố do Cục SHTT cung cấp và được cập nhật thường xuyên do người dùng cập nhật, cung cấp.

Để cập nhật thông tin liên quan đến đối tượng SHCN của mình, người dùng cần đăng ký thành viên trước, sau đó thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống;

- Bước 2: Ấn vào Mục “Cập nhật thông tin”;

- Bước 3: Điền các thông tin cần cập nhật

- Bước 4: Gửi thông tin cập nhật.

Sau khi nhận được thông tin từ người cập nhật, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ xác thực lại thông tin và cập nhật vào CSDL nếu thông tin là đúng.

Người có thông tin cập nhật đúng sẽ được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ trả thù lao cập nhật thông tin.