Giám định sở hữu công nghiệp

Chọn dịch vụ

 • Nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
 • Theo dõi đơn bằng sở hữu công nghiệp
 • Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp
 • Theo dõi tình hình đănh ký/bảo hộ SHCN
 • Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN
 • Giám định sở hữu công nghiệp
 • Hỗ trợ thực thi quyền sở hữu công nghiệp
 • Định giá TSTT
 • Khác

Chọn đối tượng

 • Sáng chế
 • kiểu dáng công nghiệp
 • Nhãn hiệu
 • Chỉ dẫn địa lý

Người yêu cầu Người có quyền, lợi ích liên quan

Người đại điện theo ủy quyền của người yêu cầu

Thông tin đầu vào

Hồ sơ nộp gồm

 • 1. Tờ khai yêu cầu giám định
 • 2. Hợp đồng yêu cầu giám định
 • 3. Biên bản thanh lý
 • 4. Tài liệu thể hiện căn cứ xác lập quyền SHCN
 • 5. Tài liệu thể hiện đối tượng giám định
 • 6. Ủy nhiệm chi
 • 7. Tài liệu khác

Mẫu vật đính kèm

 • Không

Tài liệu đính kèm
(< 25MB)

*Lưu ý: Tài liệu tải lên chỉ sử dụng các file có đuôi doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg, gif

Yêu cầu kết quả

 • Hồ sơ giám định SHCN
 • Đưa ra kết luận giám định

*Phí cơ bản: Phí tiếp nhận yêu cầu. Chi phí thực hiện yêu cầu dịch vụ sẽ được thông báo cho người yêu cầu qua Email