Tra cứu nâng cao

Ví dụ: Tên sáng chế:*máy cắt gạch

Ví dụ: Tóm tắt sáng chế: *nông nghiệp*

Ví dụ: Phân loại IPC: A61K*

Ví dụ: Chủ đơn: *Phạm văn A*

Ví dụ: Số đơn: 1-2018-00*

Ví dụ: Số văn bằng: 4447