Tra cứu nâng cao

Ví dụ: Nhãn hiệu: sanyo*

Ví dụ: Phân loại SP/DV (Nice): 12

Ví dụ: Tên SP/DV: xe dap*

Ví dụ: Phân loại hình (Vienna): 04.03.03*

Ví dụ: Số đơn: 4-2011-00*

Ví dụ: Số văn bằng: 4447