Tra cứu nâng cao

Ví dụ: Tên kiểu dáng công nghiệp: xe may*

Ví dụ: Phân loại Locarno: 12-11

Ví dụ: Tên Chủ đơn: chin huang*

Ví dụ: Tên tác giả: *huang wu*

Ví dụ: Số đơn: 3-2000*

Ví dụ: Số bằng: 4447