Tra cứu đơn giản

Hướng dẫn tra cứu đơn giản

- Tra cứu đơn giản là Công cụ cho phép Người dùng tìm kiếm thông tin về kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cần tra cứu theo “từ khoá” bất kỳ.

- Thực hiện Tra cứu đơn giản:

Bước 1: Truy cập Tra cứu thông tin Tra cứu Kiểu dáng công nghiệp

Bước 2: Nhập "từ khoá" vào ô tra cứu và nhấn nút

- Kết quả Tra cứu đơn giản là các dữ liệu về KDCN có chứa “từ khoá” đã nhập bao gồm: Tổng số kết quả tìm được và Bảng mô tả chi tiết từng kết quả tìm kiếm được

- Người dùng có thể chọn trong Kết quả tra cứu:

+ Các trường thông tin cần hiển thị nhấn nút Khác

+ Lọc kết quả theo trường nhấn nút

+ Lưu về máy nhấn nút hoặc In ra

+ Xem chi tiết nhấn số đơn

+ Rút gọn kết quả nhấn nút

+ Xem kết quả có sự trợ giúp nhấn nút

+ Lưu kết quả để đối chiếu nhấn nút

+ Xem đối chiếu kết quả nhấn nút

- Ví dụ: Muốn tìm kiếm thông tin về KDCN xe máy, Người dùng (i) Truy cập vào Tra cứu KDCN; (ii) Nhập từ khoá “xe máy” và (iii) Nhấn Tra cứu: Màn hình kết quả sẽ cho thông tin về số “kết quả” tìm được chứa từ khoá “xe máy” và Bảng kê chi tiết từng kết quả đó (trong đó sẽ đánh dấu từ khoá “xe máy: trong trường các dữ liệu về các KDCN tìm kiếm được).

Mở rộng »

-Xem Hướng dẫn chi tiết Tra cứu đơn giản Tại đây

Hướng dẫn tra cứu cơ bản

- Tra cứu cơ bản là Công cụ cho phép Người dùng tìm kiếm thông tin về KDCN cần tra cứu theo (các) Trường lựa chọn có sẵn và với (các) từ khoá tương ứng phù hợp.

- Thực hiện Tra cứu cơ bản:

Bước 1: Truy cập Tra cứu thông tin Tra cứu Kiểu dáng công nghiệp - Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn

Bước 2: Chọn (các) Trường tra cứu và Nhập “từ khoá” phù hợp vào ô chữ nhật tương ứng với Trường tra cứu và nhấn nút

- Kết quả Tra cứu cơ bản là các dữ liệu về KDCN có các từ khoá tương ứng với các trường đã chọn, bao gồm Tổng số kết quả tìm được và Bảng mô tả chi tiết từng kết quả tìm kiếm được.

- Người dùng có thể chọn trong Kết quả tra cứu:

+ Các trường thông tin cần hiển thị nhấn nút Khác

+ Lọc kết quả theo trường nhấn nút

+ Lưu về máy nhấn nút hoặc In ra

+ Xem chi tiết nhấn số đơn

+ Rút gọn kết quả nhấn nút

+ Xem kết quả có sự trợ giúp nhấn nút

+ Lưu kết quả để đối chiếu nhấn nút

+ Xem đối chiếu kết quả nhấn nút

- Ví dụ: Muốn tìm kiếm thông tin về KDCN “xe máy” đã đăng ký của tác giả Nhật Bản, Người dùng (i) Truy cập vào Tra cứu KDCN –> Tra cứu cơ bản; (ii) Nhập từ khoá “xe máy” vào trường “Tên KDCN” và nhập “JP” là Mã quốc gia của tác giả vào vào trường “Mã quốc gia của tác giả” và (iii) Nhấn Tra cứu: Màn hình kết quả sẽ cho thông tin về số “kết quả” tìm được và Bảng kê chi tiết từng kết quả đó. Tại màn hình hiển thị người dùng sẽ lựa chọn thông tin cần được hiển thị như Số đơn/Số Văn bằng/ Tên KDCN/Phân loại Locarno hoặc các thông tin khác.

Mở rộng »

-Xem Hướng dẫn chi tiết Tra cứu cơ bản Tại đây

Hướng dẫn tra cứu nâng cao

- Tra cứu nâng cao là Công cụ cho phép Người dùng có kỹ năng tìm kiếm thông tin về KDCN cần tra cứu theo các trường, từ khoá lựa chọn với các toán tử khác nhau (và; hoặc; và không; hoặc không)

- Thực hiện Tra cứu nâng cao:

Bước 1: Truy cập Tra cứu thông tin Tra cứu Kiểu dáng công nghiệp - Tại màn hình tra cứu đơn giản, nhấn chọn

Bước 2: Chọn (các) Trường tra cứu và Nhập "từ khoá"; chọn toán tử và Trường tra cứu tiếp theo rồi nhập "từ khoá" vào ô chữ nhật của trường đã chọn; nhấn

- Kết quả Tra cứu cơ bản là các dữ liệu về KDCN có các từ khoá tương ứng với các trường đã chọn, bao gồm Tổng số kết quả tìm được và Bảng mô tả chi tiết từng kết quả tìm kiếm được.

- Người dùng có thể chọn trong Kết quả tra cứu:

+ Các trường thông tin cần hiển thị nhấn nút Khác

+ Lọc kết quả theo trường nhấn nút

+ Lưu về máy nhấn nút hoặc In ra

+ Xem chi tiết nhấn số đơn

+ Rút gọn kết quả nhấn nút

+ Xem kết quả có sự trợ giúp nhấn nút

+ Lưu kết quả để đối chiếu nhấn nút

+ Xem đối chiếu kết quả nhấn nút

- Ví dụ: Muốn tìm kiếm thông tin về các KDCN xe máy đã đăng ký không phải của tác giả Nhật Bản, Người dùng (i) Truy cập vào Tra cứu KDCN –> Tra cứu nâng cao; (ii) Nhập từ khoá “xe máy” vào trường “Tên KDCN”, sử dụng toán tử “và không” rồi nhập “JP” vào trường “Mã quốc gia của tác giả” và (iii) Nhấn Tra cứu: Màn hình kết quả sẽ cho thông tin về số “kết quả” tìm được và Bảng kê chi tiết từng kết quả đó. Tại màn hình hiển thị người dùng sẽ lựa chọn thông tin cần được hiển thị như Số đơn/Số Văn bằng/ Tên KDCN/Phân loại Locarno hoặc các thông tin khác.

Mở rộng »

- Xem Hướng dẫn chi tiết Tra cứu nâng cao Tại đây