Giới thiệu về Tra cứu thông tin

- Module "Tra cứu thông tin" gồm các Công cụ tra cứu (đơn giản, cơ bản, nâng cao) cho từng đối tượng SHCN (Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý) và các Cơ sở dữ liệu liên kết của các Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc gia, khu vực, quốc tế quản lý.

- Người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin về các đối tượng SHCN đăng ký bảo hộ tại Việt Nam bằng cách sử dụng các Công cụ tra cứu nêu trên và tra cứu thông tin về các đối tượng SHCN đăng ký bảo hộ ở nước ngoài bằng cách sử dụng các công cụ tra cứu trong Cơ sở dữ liệu liên kết phù hợp trong Danh mục các Cơ sở dữ liệu liên kết.

- Hướng dẫn chung và Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các Công cụ tra cứu cho từng đối tượng SHCN có trong các Màn hình tra cứu.